бэ


бэ(бэр, бэхэр)

много, къып. макIэ
ЗэIукIэм цIыфэу къекIолIагъэр бэ
Бэ зыгъэшIагъэ нахьи, бэ зылъэгъугъ гущ.
◊ БэшIагъэ — много времени прошло
БэмышIэу сыкIощт
Бэ шIэн, макIэ шIэн, ар зэ къэнэфэщт
◊ БэкIи макIэкIи — никак
БэкIи макIэкIи езэгъыгъэп

Толковый словарь адыгейского языка. - Майкоп, издание второе, переработанное. . . 2006.

Синонимы: